Noen rettigheter man har som voksen med asperger syndrom

Publisert: mandag 31. august 2009

NB: Artikkelen er gammel og rettspraksis har endret seg siden 2009, grunnet blant annet skifte av regjeringer i tiden siden.
Ung ufør-tilgangen er skjerpet inn, og trygdebil 1 og 2 eksisterer bare for folk som er i arbeid/kurs.

I forhold til beregning av uføretrygd og rehabiliteringspenger som ung ufør:

Man har rettighet i forhold til beregning etter ung ufør både ved rehabiliteringspenger og uføretrygd, dersom man har diagnose asperger syndrom.

Det finnes i NAV sine systemer et rundskriv til § 3-21 i trygdeloven, som sier at man må ha en alvorlig grad av asperger syndrom, for å bli innvilget ung ufør.
 
Dette rundskriv støttes IKKE av gjeldende rettspraksis, som er at har man asperger syndrom, regnes dette som en alvorlig sykdom/funksjonshemming, som kvalifiserer til at uføretrygd/rehabiliteringspenger skal bli beregnet minst i forhold til ung ufør.
 
Sitat fra trygderettens sine sider på internett:
 
”Det ligg ikkje føre praksis frå Trygderetten der krav om fordelar som ung ufør har blitt avslått fordi graden av Asperger syndrom ikkje var tilstrekkeleg alvorleg til å bli rekna som ”alvorlig” sjukdom i folketrygdlova sin forstand, jf. § 3-21.”
 
Til støtte for dette finnes følgende kjennelser i trygderetten:
 
Ankesak 08/00311, avgjørelse som gir en kvinne på 30 år medhold i klage om avslag på krav om fordeler som ung ufør. I denne dommen blir det vist til ankesakene 01/01557, 03/03307 og 06/00810, som omhandler rettigheter til ung ufør, og der det blir gitt medhold i at man med diagnose asperger syndrom har rettigheter i forhold til ung ufør. Man har dessuten rett på å få rehabiliteringspenger beregnet i forhold til ung ufør (ankesak 03/03307).
 
Man kan i tillegg til å få beregnet trygden minst etter standard for ung ufør, også ha rett til å få etterbetalt 3 års uføretrygd, før søknadsdato. Dette har jeg vunnet rettssak i forhold til, i Borgarting lagmannsrett.
 
 
Rett til trygdebil/grunnstønad til bilhold/bilsertifikat/Transport for funksjonshemmede kort (TT kort.)
Dersom man har angst for benyttelse av kollektiv transport, kan man ha rett til trygdebil og grunnstønad til bilhold. Har man ikke bilsertifikat, kan man søke om støtte til dette på samme grunnlag.
 
Jeg har selv fått innvilget trygdebil/grunnstønad til bilhold. Man må vise at man har behov for transporten, og at utgiften til transport overstiger et visst nivå, for å få innvilget dette. Hvis man bare har behov for transport lokalt, så kan det hende at hjelpemiddelkontoret anser at man kan greie seg med å få utløst rettighet til TT kort.
 
TT kort er Transport for funksjonshemmede, og består av et kredittkort man kan benytte til å kjøpe drosjetjeneste. Det finnes en egenandel man må betale pr. kjøretur, og frem til det avgjøres ny egenandel med virkning fra 01.04.2010, så er denne egenandelen på 40 kroner.
 
Dette er noe man kan søke om dersom man har en funksjonshemming og et transportbehov lokalt, og man ikke kan benytte kollektiv trafikk på strekningen man trenger transport til, enten pga at kollektiv transport ikke eksisterer på strekningen, eller man har angst i forhold til å benytte kollektiv transport. Eller at det eksisterer annen form for funksjonshemming som gjør det vanskelig å benytte kollektiv transport.
 
Dette søker man om via TT tjenesten i det aktuelle fylket. TT kort er fylkeskommunalt, men søknadsbehandling skjer lokalt i kommunen, så man kan ta kontakt med kommunen for å få søknadsskjemaer, eller man kan finne de på internett.
 
Organisering i hverdagen og tannlege:
Dersom man har rettigheter i forhold til hjemmesykepleie/organisering i hverdagen/bohjelp, har man også ofte rettighet til gratis tannlegebehandling ved den offentlige tannhelsetjenesten. Det er mulig man også kan ha rett til tannbehandling via andre kriterier. Det kan være at man har individuelle rettigheter her, i forhold til tilleggsvansker.
 
Bostøtte:
Dersom man har rettighet til uføretrygd beregnet etter ung ufør, har man også rett til å få bostøtten beregnet etter ung ufør.
 
Etter 1. juli i år, har man utvidet retten til bostøtte til å gjelde alle med lave inntekter og høye boutgifter, slik at flere mennesker nå har rettigheter i forhold til bostøtte, også de på rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uføretrygd.
Unntaket er studenter uten barn og millitære/sivilt tjenestepliktige, som har egne ordninger for bostøtte. Studenter kan likevel få når de deltar som et ledd i arbeidskvalifisering.
 
Organisering av hverdagen:
Bohjelp og annen form for tilrettelegging i bolig kan man få vedtak på via kommunen, det kan også opprettes koordineringsgruppe/ansvarsgruppe. Man kan også ha rett til individuell plan for funksjonshemmede.
 
Kilder til denne artikkelen: egne erfaringer med kommunen og NAV, TT tjenesten i Buskerud sin side på internett, Husbanken sin side om bostøtte på internett, Trygderetten sine sider på internett.

Skrevet av forumsmedlem Mimmy